Angelus Merula

Stichting Het Merula Weeshuis is in 1552 opgericht door het bestuur van de gemeente Brielle om de nalatenschap van Angelus Merula te beheren.

Angelus Merula was een telg uit een rijk Briels geslacht. Hij studeerde aan meerdere universiteiten in Europa. Evenals Luther verzette hij zich tegen bepaalde riten en gebruiken in de Katholieke kerk. De inquisitie, katholieke geloofsbewakers met vergaande bevoegdheden, veroordeelde “De Pastoor van Heenvliet” ter dood. Hij zou worden terecht gesteld in Bergen in België, ver verwijderd van zijn volgelingen. Op weg naar de brandstapel overleed Merula aan een hartaanval.

Merula heeft ruimschoots voor zijn overlijden afstand gedaan van zijn stoffelijke bezittingen. Hiermee kon hij voorkomen, dat alles, volgens de katholieke gebruiken uit die tijd, zou toevallen aan de kerk.

De nalatenschap bestond uit 15 hectaren landbouw- en weidegrond, verspreid over de eilanden Voorne en Putten, een groot pand, waarin het Merula Weeshuis werd gevestigd en een zestal kleine woningen voor “arme, ellendighe ofte miserabele personen”. Verder bestond de nalatenschap uit een aantal geldleningen en hypotheken die Merula had verstrekt.

Door de eeuwen heen heeft het stichtingsbestuur gezorgd voor wezen en bejaarden in Brielle. In de afgelopen eeuw is daar verandering in gekomen. In 1949 werd de zorg voor wezen door de overheid overgenomen.

Vanaf dat moment werd de focus gericht op de huisvesting van ouderen in de Brielse binnenstad. De stichting onderscheidt zich door de goede sociale contacten met de huurders. Indien nodig wordt aan een huurder de helpende hand geboden.

Het woningbezit is in de afgelopen 10 jaar uitgebreid met 30 appartementen voor jongeren en ouderen tot 66 wooneenheden, alle gelegen in de Brielse binnenstad  aan de voet van de Brielse Dom.

Van oudsher beheerde de stichting landerijen op Voorne en Putten, die werden verpacht aan landbouwers en melkveehouders. Bij de ruilverkaveling in de jaren tachtig van de vorige eeuw kon het grondbezit door slim ruilen en aankopen flink worden uitgebreid tot ca. 150 ha. In het afgelopen decennium heeft de stichting 35 ha aan pachters verkocht. Hiermee kon een aanzienlijk deel  van de nieuwbouw worden gefinancierd.

Onlangs werd het resterende grondbezit verkocht aan een groot vastgoedfonds van een verzekeraar. Hierbij heeft de stichting ervoor gezorgd, dat de belangen van de pachters niet werden geschaad.

Wilt u meer lezen over Angelus Merula?
Download hier het boek: De Pastoor van Heenvliet. (pdf)