Stichting Angelus Merula

Historisch wonen in Brielle

Bekijk ons aanbod

Het bestuur

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf regenten en regentessen. Statutair is bepaald dat drie van de vijf bestuursleden op voordracht van het stichtingsbestuur worden benoemd door de gemeente Brielle. De regenten en regentessen treden af bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd.

Rentmeester
Het bestuur stelt een rentmeester aan die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de financiële middelen van de stichting. De rentmeester legt verantwoording af aan het bestuur.

Huurcommissie
De regentessen van de stichting vormen samen de huurcommissie. Deze commissie beslist over de toewijzing van de huurwoningen en onderhoudt sociale contacten met de huurders. Bij het toewijzen van de woningen vormt de wachtlijst de leidraad, maar de huurcommissie heeft de vrijheid om in bepaalde gevallen hiervan af te wijken.

Samenstelling van het bestuur

Cees Zoetemeijer
President-regent
cees@merula-weeshuis.nl

Lenie Verhoeff
Regentes
lenie@merula-weeshuis.nl

Corrie Faasse
Regentes
corrie@merula-weeshuis.nl

Jaap Heijndijk
Regent
jaap@merula-weeshuis.nl

Henny Snoeij
Regentes
henny@merula-weeshuis.nl

Rens van der Blom
Rentmeester
rens@merula-weeshuis.nl